Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE VERKOOP (B2C)
Artikel 1: Definities
1. Jouwfietswinkel.nl, gevestigd te Zaandam, KvK-nummer 74374044, wordt in deze algemene
voorwaarden aangeduid als verkoper.
2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
3. Partijen zijn verkoper en koper samen.
4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.
Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen
van diensten of goederen door of namens verkoper.
2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is
overeengekomen.
Artikel 3: Betaling
1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de winkel voldaan. Bij reserveringen wordt in sommige
gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs van de reservering en de
vooruitbetaling.
2. Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is verkoper gerechtigd de
verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
3. Blijft koper in gebreke, dan zal verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die
invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van
het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de
vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.
5. Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij nog
steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen.
Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en prijs
1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt
het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op
ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit
uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.
4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de
verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.
Artikel 5: Herroepingsrecht
1. De consument krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst
zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het
moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen..

2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties op maat zijn
gemaakt of slechts kort houdbaar zijn.
3. De consument kan een herroepingsformulier van verkoper gebruiken. Verkoper is gehouden dit
terstond na de vraag van koper aan koper ter beschikking te stellen.
4. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal
het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen
beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt,
zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en - indien
redelijkerwijze mogelijk - in de originele verzendverpakking aan verkoper retourneren, conform de
door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de
opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen
partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van
voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper hiervan zo spoedig
mogelijk op de hoogte.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties
heeft, licht verkoper koper hierover vooraf schriftelijk in.
4. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij aan in hoeverre de
wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
5. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan verkoper geen meerkosten in
rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem
kunnen worden toegerekend.
Artikel 7: Oplevering en risico-overgang
1. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar
koper.
Artikel 8: Onderzoek, reclames
1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort
mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en
kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat
kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
2. Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten
binnen 10 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door koper schriftelijk bij verkoper
worden ingediend.
3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht om óf te
herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en koper een creditnota te sturen voor
dat deel van de koopprijs.
4. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of
afwerking kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen.
5. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel
onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst.
6. Na het verwerken van de goederen bij koper worden geen reclames meer geaccepteerd.
Artikel 9: Monsters en modellen
1. Is aan koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding
te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Dit is anders als
partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak wel daarmee zal overeenstemmen.
2. Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere
afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de te
leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden.
Artikel 10: Levering
1. Levering geschiedt ‘af fabriek/winkel/magazijn’. Dit houdt in dat alle kosten voor koper zijn.
2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet
afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking
worden gesteld.
3. Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die
noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van koper
op te slaan.
4. Indien de zaken worden bezorgd, is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te
brengen.
5. Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de
levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.
6. Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij
overschrijding van de termijn moet koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen.
7. Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn
overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper is bij levering in
delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.
Artikel 11: Overmacht
1. Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen
door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.
2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde
van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale
uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals
bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme,
energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen,
werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen
in het bedrijf van verkoper.
3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan
verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele
verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is.
4. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn
verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper
niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30
kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of
gedeeltelijk te ontbinden.
5. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met
onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.
Artikel 12: Overdracht van rechten
1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de
voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met
goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.
Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
1. De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van verkoper
totdat koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan verkoper zich beroepen op zijn
eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft
verkoper het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is
voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan
verkoper worden tegengeworpen.
3. Verkoper is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op
enige andere wijze te bezwaren.
4. Verkoper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan koper geleverde zaken te verzekeren en
verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op
eerste verzoek ter inzage te geven.
5. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform
afspraak is voldaan, heeft verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat
koper volledig en conform afspraak heeft betaald.
6. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van
koper onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 14: Aansprakelijkheid
1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van
een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten
aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van
het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
2. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van verkoper voor schade die het gevolg is van opzet of
bewuste roekeloosheid van verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.
Artikel 15: Klachtplicht
1. Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan verkoper. De klacht
bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verkoper in staat is
hierop adequaat te reageren.
2. Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.
Artikel 16: Garanties
1. Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Verkoper garandeert
dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat
het geschikt is voor het gebruik dat koper voornemens is ervan te maken. Deze garantie geldt voor een
periode van twee kalenderjaren na ontvangst van het verkochte door koper.
2. De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen verkoper en koper een zodanige risicoverdeling tot stand
te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor rekening en risico
van verkoper komen en dat verkoper zich ter zake een inbreuk op een garantie nooit kan beroepen op
artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige zin geldt ook als de inbreuk bij koper bekend was of
bekend had kunnen zijn door het verrichten van onderzoek.
3. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of
oneigenlijk gebruik of wanneer - zonder toestemming - koper of derden wijzigingen hebben
aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor
doeleinden waarvoor het niet bestemd is.
4. Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde
zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt verstrekt.
Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Jouwfietswinkel.nl is gevestigd/praktijk
houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen
partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
4. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden
als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van
kracht.

INDIEN U GEBRUIK MAAKT VAN KLARNA GELDEN DE VOLGENDE VOORWAARDEN.

When adding Klarna Payments to your site, you need to consider

 • Data protection and data sharing aspects
 • T&C information

Please seek legal advice to ensure compliance with applicable regulations.

 

Customer Data Sharing

National and/or EU rules sets certain limits to how and when you may share customer-identifying information with Klarna. EU regulations state that the customer must have clicked the Klarna option before the Merchant shares any such information. Basically this means you share privacy data when the customers actively chooses the Klarna option in your checkout and Klarna’s widget is shown, not before. Our default setup complies with EU regulations. If you operate in another jurisdiction, you must check what kind of setup is permitted before you do the integration.

 

Terms and Conditions

Below is an example of what to add your existing Terms & Conditions. In the text below, you only need to list the payment methods that you are using. If you already have a similar text in place, skip this section.

 

Combined EU Texts

English:

In cooperation with Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, we offer you the following payment methods. Payment is to be made to Klarna.

 • Pay in [14] days: The payment period is 14 days from shipment of the goods or tickets/ availability date of the service. You can find the complete terms and conditions for the markets where this payment method is available here: United Kingdom , Germany , Sweden , Norway , Denmark , Finland , Austria , Switzerland and the Netherlands .
 • Financing: With the financing service from Klarna you can pay your purchase in flexible or fixed monthly instalments according to the conditions stated in the checkout. The instalment payment is due at the end of each month after submission of a separate monthly invoice by Klarna. Further information regarding Slice It including terms and conditions and Standard European Consumer Credit Information you can find here for the markets where this payment method is available: Austria , the United Kingdom , Germany , Sweden , Norway , Denmark and Finland .
 • Direct bank transfer: Available in Germany, Austria, Belgium, Italy, Spain, Poland and the Netherlands. Your account will be debited directly after placement of your order.
 • Direct Debit: Your account will be debited after shipment of the goods or tickets/ availability date of the service ​or in case of a subscription in accordance with the timelines communicate​d. You will be notified about the date(s) by email.
 • Card Payments: Available in Sweden, Germany and Austria. The amount will be reserved on your card and will be debited after shipment of the goods or tickets/ availability date of the service. In case of a subscription the amount will be debited in accordance with the timelines communicated.
 • [PLEASE ADJUST ABOVE AND BELOW IN ACCORDANCE WITH THE PAYMENT METHODS AND MARKETS USED]

The payment methods Pay in [14] days, Slice It and direct debit are only available in case of a positive credit assessment. For this purpose, during the order process and handling of your purchase, we forward your data for an address and credit check to Klarna. We can only offer you the payment methods available based on the result of the credit check. General information about Klarna and the user terms per country can be found on klarna.com . Your personal data is handled in accordance with applicable data protection law and in accordance with the information in Klarnas privacy statement.

German:

In Zusammenarbeit mit Klarna Bank AB (publ) , Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Schweden, bieten wir die folgenden Zahlungsoptionen an. Die Zahlung erfolgt jeweils an Klarna:

 • Rechnung: Die Zahlungsfrist beträgt [14] Tage ab Versand der Ware/ des Tickets/ oder, bei sonstigen Dienstleistungen, der Zurverfügungstellung der Dienstleistung. Die vollständigen Rechnungsbedingungen für die Länder in denen diese Zahlart verfügbar ist finden Sie hier: Deutschland , Finnland , Großbritannien , Niederlande , Norwegen , Österreich , Schweden , Schweiz .
 • Ratenkauf: Mit dem Finanzierungsservice von Klarna können Sie Ihren Einkauf in festen oder flexiblen monatlichen Raten zu den in der Kasse angegebenen Bedingungen bezahlen. Die Ratenzahlung ist jeweils zum Ende des Monats nach Übersendung einer Monatsrechnung durch Klarna fällig. Weitere Informationen zum Ratenkauf einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der europäischen Standardinformationen für Verbraucherkredite für die Länder in denen diese Zahlart verfügbar ist finden Sie hier (nur in den angegebenen Ländern verfügbar): Dänemark , Deutschland , Finnland , Großbritannien , Norwegen , Österreich , Schweden .
 • Sofortüberweisung: Verfügbar in Deutschland, Österreich, Belgien, Italien, Spanien, Polen und den Niederlanden. Die Belastung Ihres Kontos erfolgt unmittelbar nach Abgabe der Bestellung.
 • Lastschrift: Die Abbuchung erfolgt nach Versand der Ware. Der Zeitpunkt wird Ihnen per E-Mail mitgeteilt.
 • Kreditkarte (Visa/Mastercard): Verfügbar in Deutschland. Die Abbuchung erfolgt nach Versand der Ware oder Tickets / Verfügbarkeit des Services oder im Falle eines Abonnements entsprechend der kommunizierten Zeiten.
 • [PLEASE ADJUST ABOVE AND BELOW IN ACCORDANCE WITH THE PAYMENT METHODS USED]

Die Nutzung der Zahlungsarten Rechnung, Ratenkauf und Lastschrift setzt eine positive Bonitätsprüfung voraus. Insofern leiten wir Ihre Daten im Rahmen der Kaufanbahnung und Abwicklung des Kaufvertrages an Klarna zum Zwecke der Adress- und Bonitätsprüfung weiter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihnen nur diejenigen Zahlarten anbieten können, die aufgrund der Ergebnisse der Bonitätsprüfung zulässig sind. Weitere Informationen und Klarnas Nutzungsbedingungen finden Sie hier . Allgemeine Informationen zu Klarna erhalten Sie hier . Ihre Personenangaben werden von Klarna in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzbestimmungen und entsprechend den Angaben in Klarnas Datenschutzbestimmungen  behandelt.

 

Austria (Only)

Klarnas Zahlungsoptionen

In Zusammenarbeit mit Klarna Bank AB (publ) , Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Schweden, bieten wir die folgenden Zahlungsoptionen an. Die Zahlung erfolgt jeweils an Klarna:

 • Rechnung: Die Zahlungsfrist beträgt 14 Tage ab Versand der Ware. Die Rechnungsbedingungen finden Sie hier .
 • Ratenkauf: Mit dem Finanzierungsservice von Klarna können Sie Ihren Einkauf flexibel in monatlichen Raten von mindestens 1/24 des Gesamtbetrages (mindestens jedoch 6,95 EUR) oder unter den sonst in der Kasse angegebenen Bedingungen bezahlen. Die Ratenzahlung ist jeweils zum Ende des Monats nach Übersendung einer Monatsrechnung durch Klarna fällig. Weitere Informationen zum Ratenkauf einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der europäischen Standardinformationen für Verbraucherkredite finden Sie hier .
 • Sofortüberweisung: Die Belastung Ihres Kontos erfolgt unmittelbar nach Abgabe der Bestellung.
 • Lastschrift: Die Abbuchung erfolgt nach Versand der Ware. Der Zeitpunkt wird Ihnen per E-Mail mitgeteilt. Weitere Informationen finden Sie hier .
 • Kreditkarte (Visa/Mastercard): Verfügbar in Österreich. Die Abbuchung erfolgt nach Versand der Ware oder Tickets / Verfügbarkeit des Services oder im Falle eines Abonnements entsprechend der kommunizierten Zeiten.
 • [PLEASE ADJUST ABOVE AND BELOW IN ACCORDANCE WITH THE PAYMENT METHODS USED]

Die Nutzung der Zahlungsarten Rechnung, Ratenkauf und Lastschrift setzt eine positive Bonitätsprüfung voraus. Nähere Informationen und Klarnas Nutzerbedingungen finden Sie hier . Allgemeine Informationen zu Klarna erhalten Sie hier . Ihre personenbezogenen Daten werden von Klarna in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzbestimmungen und entsprechend den Angaben in Klarnas Datenschutzbestimmungen  behandelt.

 

Denmark (Only)

Klarnas betalingsmåder

I samarbejde med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, tilbyder vi følgende betalingsmåder:

 • Faktura: Kredittid på 14 dage fra den dag, varerne bliver sendt. Her kan du finde vilkårene for faktura.
 • Konto: Klarna Konto er en kassekredit, som gives af Klarna. Den giver låntageren mulighed for at betale sine køb i månedlige afdrag med 1/24 (dog min. 89 kr.) af totalbeløbet eller ifølge de vilkår, der blev godkendt i kassen. For mere information om Klarna Konto inkl. generelle betingelser og standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger, klik her .
 • [PLEASE ADJUST ABOVE AND BELOW IN ACCORDANCE WITH THE PAYMENT METHODS USED]

Betaling sker altid til Klarna. Du kan finde mere information om Klarna på deres hjemmeside . Her kan du finde deres brugervilkår. Anvendelse af disse oplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning og Klarnas politik til beskyttelse af personlige oplysninger .

 

Finland (Only)

Klarnan maksutavat

Yhdessä Klarna Bank AB:n (julk.) kanssa (päätoimipaikan osoite Sveavägen 46, 111 34 Tukholma, Ruotsi) tarjoamme seuraavia maksutapoja, joissa maksu tehdään suoraan Klarnalle:

 • Lasku: maksuaika on 14 vuorokautta tuotteiden toimituksesta. Klarna-laskun ehdot ovat saatavilla täällä .
 • Joustava erämaksu: voit maksaa ostoksesi joustavasti kuukausierissä, joiden suuruus on vähintään 1/100 velan määrästä (kuitenkin aina vähintään 5,00 EUR mukaan lukien korko jäljellä olevalle velalle).
 • Kiinteä erämaksu: voit valita kassalla eri kuukausierävaihtoehdoista. Erät pienenevät kuukausittain sitä mukaa, kun maksamatta oleva luottosumma pienenee.
 • Kampanjalasku: jos oston yhteydessä on tarjottu mahdollisuutta pidennettyyn 1–3 kuukauden maksuaikaan aloitusmaksua vastaan (esim. “Osta nyt, maksa helmikuussa”), voit maksaa ostokset kampanjalaskun ehtojen mukaisesti.
 • Joustavan erämaksun, kiinteän erämaksun ja kampanjalaskun ehdot löydät täältä ja vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot täältä .
 • [PLEASE ADJUST ABOVE AND BELOW IN ACCORDANCE WITH THE PAYMENT METHODS USED]

Löydät lisätietoa Klarnasta täältä ja Klarnan käyttöehdot täältä . Klarna käsittelee henkilötietojasi soveltuvan lainsäädännön ja Klarnan tietosuojaselosteen mukaisesti.

 

Germany (Only)

Klarnas Zahlungsoptionen

In Zusammenarbeit mit Klarna Bank AB (publ) , Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Schweden, bieten wir die folgenden Zahlungsoptionen an. Die Zahlung erfolgt jeweils an Klarna:

 • Rechnung: Die Zahlungsfrist beträgt 14 Tagen ab Versand der Ware. Die Rechnungsbedingungen finden Sie hier .
 • Ratenkauf: Mit dem Finanzierungsservice von Klarna können Sie Ihren Einkauf flexibel in monatlichen Raten von mindestens 1/24 des Gesamtbetrages (mindestens jedoch 6,95 EUR) oder unter den sonst in der Kasse angegebenen Bedingungen bezahlen. Die Ratenzahlung ist jeweils zum Ende des Monats nach Übersendung einer Monatsrechnung durch Klarna fällig. Weitere Informationen zum Ratenkauf einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der europäischen Standardinformationen für Verbraucherkredite finden Sie hier .
 • Sofortüberweisung: Die Belastung Ihres Kontos erfolgt unmittelbar nach Abgabe der Bestellung.
 • Lastschrift: Die Abbuchung erfolgt nach Versand der Ware. Der Zeitpunkt wird Ihnen per E-Mail mitgeteilt. Weitere Informationen finden Sie hier .
 • Kreditkarte (Visa/Mastercard): Verfügbar in Deutschland. Die Abbuchung erfolgt nach Versand der Ware oder Tickets / Verfügbarkeit des Services oder im Falle eines Abonnements entsprechend der kommunizierten Zeiten.
 • [PLEASE ADJUST ABOVE AND BELOW IN ACCORDANCE WITH THE PAYMENT METHODS USED]

Die Nutzung der Zahlungsarten Rechnung, Ratenkauf und Lastschrift setzt eine positive Bonitätsprüfung voraus. Weitere Informationen und Klarnas Nutzerbedingungen finden Sie hier . Allgemeine Informationen zu Klarna erhalten Sie hier . Ihre personenbezogenen Daten werden von Klarna in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzbestimmungen und entsprechend den Angaben in Klarnas Datenschutzbestimmungen  behandelt.

 

Netherlands (Only)

Betaalmethodes van Klarna

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.

 • Achteraf Betalen
 • Gespreid Betalen
 • [PLEASE ADJUST ABOVE AND BELOW IN ACCORDANCE WITH THE PAYMENT METHODS USED]

U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna . Algemene informatie over Klarna vindt u hier . Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.

 

Norway (Only)

Klarnas betalingsmetoder

I samarbeid med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, tilbyr vi følgende betalingsmetoder. Betalingen går alltid direkte til Klarna.

 • Faktura: Forfallsdato er 14 dager fra tidspunktet varene er sendt ut. Faktura vilkårene finner du här .
 • Konto: Klarna Konto er en rammekreditt fra Klarna som gir forbrukere mulighet til å betale sine kjøp i månedlige avdrag med 1/24 (minimum 95 NOK) av totalbeløpet. Mer informasjon om Klarna Konto, samt alminnelige fakturavilkår og standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt finner du her .
 • [PLEASE ADJUST ABOVE AND BELOW IN ACCORDANCE WITH THE PAYMENT METHODS USED]

Her finner du mer informasjon om Klarna, og her kan du lese brukervilkårene deres. Bruken av slike opplysninger reguleres i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og Klarnas personvernerklæring .

 

Sweden (Only)

Klarnas betalningsalternativ

Tillsammans med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, erbjuder vi följande betalningsalternativ där betalningen görs direkt till Klarna:

 • Betala inom 14 dagar: Betalningstid är 14 dagar från avsändandet av varorna. Villkoren för betala inom 14 dagar finner du här .
 • Konto: Klarna Konto är en kontokredit som tillhandahålls av Klarna och som ger kredittagaren möjlighet att delbetala sina köp månadsvis med minst 1/24 (minimum 50 SEK) av totala utnyttjade kreditbeloppet eller i enlighet med de i kassan godkända villkoren. För mer information om Klarna Konto inklusive allmänna villkor och Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation finner du här.
 • Betala Direkt: Automatisk dragning från ditt bankkonto: baseras på autogiro och ditt konto debiteras ca två bankdagar efter köpet genomförts eller att varan skickats. Villkoren för användande av autogiro finner du här.
 • Banköverföring: Ditt konto debiteras omedelbart efter att beställningen har lagts.
 • [PLEASE ADJUST ABOVE AND BELOW IN ACCORDANCE WITH THE PAYMENT METHODS USED]

Du hittar mer information om Klarna här och kan läsa deras användarvillkor här .

För att kunna erbjuda en uppsättning av olika betalningsalternativ behöver vi dela dina person-, kontakt- och orderuppgifter med leverantören av respektive betaltjänst. Vi rekommenderar dig att läsa vår sekretesspolicy [LINK].

Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas sekretesspolicy .

 

United Kingdom (Only)

In cooperation with Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, we offer you the following payment options. Payment is to be made to Klarna:

 • Pay later.
 • Financing.
 • [PLEASE ADJUST ABOVE AND BELOW IN ACCORDANCE WITH THE PAYMENT METHODS USED]

Further information and Klarnas user terms you can find here . General information on Klarna you can find here . Your personal data is handled in accordance with applicable data protection law and in accordance with the information in Klarnas privacy statement .

 

Privacy Policy

Below is an example of what to add your existing Privacy Policy:

 

Austria

German:

Um Ihnen die Zahlungsoptionen von Klarna anbieten zu können, werden wir personenbezogene Daten, wie beispielsweise Kontaktdaten und Bestelldaten, an Klarna übermitteln. So kann Klarna beurteilen, ob Sie die über Klarna angebotenen Zahlungsoptionen in Anspruch nehmen können und die Zahlungsoptionen an Ihre Bedürfnisse anpassen. Allgemeine Informationen zu Klarna erhalten Sie hier . Ihre Personenangaben werden von Klarna in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzbestimmungen und entsprechend den Angaben in Klarnas Datenschutzbestimmungen behandelt.

English:

In order to be able to offer you Klarna’s payment options, we will pass to Klarna certain aspects of your personal information, such as contact and order details, in order for Klarna to assess whether you qualify for their payment options and to tailor the payment options for you. General information on Klarna you can find here . Your personal data is handled in accordance with applicable data protection law and in accordance with the information in Klarnas privacy statement .

 

Denmark

For at kunne tilbyde dig de forskellige Klarna betalingsmåder er vi nødt til at videregive dine person- og kontaktoplysninger samt oplysninger om din bestilling til Klarna. Vi vil opfordre dig til at læse vores politik for beskyttelse af persondata [LINK] for mere information om, hvordan vi indsamler og behandler dine persondata.

Anvendelse af disse oplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning og Klarnaspolitik til beskyttelse af personlige oplysninger.

 

Finland

Jotta sinulle voidaan tarjota Klarnan maksutapoja, välitämme sinusta tietoa Klarnalle, kuten yhteystietosi ja tiedot tilauksesta, jotta Klarna voi arvioida, voidaanko sinulle tarjota eri maksutapoja, ja tarjota sinulle sopivat maksutavat.

Löydät lisätietoa Klarnasta täältä. Henkilötietojasi käsitellään soveltuvan tietosuojalainsäädännön ja Klarnan tietosuojaselosteen mukaisesti.

 

Germany

German:

Um Ihnen die Zahlungsoptionen von Klarna anbieten zu können, werden wir personenbezogene Daten, wie beispielsweise Kontaktdaten und Bestelldaten, an Klarna übermitteln. So kann Klarna beurteilen, ob Sie die über Klarna angebotenen Zahlungsoptionen in Anspruch nehmen können und die Zahlungsoptionen an Ihre Bedürfnisse anpassen. Allgemeine Informationen zu Klarna erhalten Sie hier . Ihre Personenangaben werden von Klarna in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzbestimmungen und entsprechend den Angaben in Klarnas Datenschutzbestimmungen behandelt.

English:

In order to be able to offer you Klarna’s payment options, we will pass to Klarna certain aspects of your personal information, such as contact and order details, in order for Klarna to assess whether you qualify for their payment options and to tailor the payment options for you. General information on Klarna you can find here . Your personal data is handled in accordance with applicable data protection law and in accordance with the information in Klarnas privacy statement .

 

Norway

For å kunne tilby deg å bruke Klarnas betalingsmetoder, er vi nødt til å dele visse opplysninger om deg med Klarna. Dette skjer bare dersom du velger Klarna som betalingsmetode. Klarna bruker opplysningene til å bedømme om du kvalifiserer til å bruke betalingsmetodene deres. Opplysningene som brukes er navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, betalingshistorikk samt bestillingsinformasjon slik som betalingsmetode, frakttype, bestillingsdetaljer og lignende.

Bruken av slike opplysninger reguleres i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og Klarnas personvernerklæring .

 

Sweden

För att vi ska kunna erbjuda dig Klarnas betalsätt behöver vi dela vissa av dina personuppgifter till Klarna, så som kontakt- och orderinformation, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan erbjudas deras betalningsmetoder och för att skräddarsy betalsätten åt dig.

Mer information om Klarna kan du hitta